1. Hjem
  2. Meny
  3. Tilrettelegging
  4. Grunneieravtaler

Grunneieravtaler for tilrettelegging og merking av turruter og skiløyper 

Retten til fri ferdsel i utmark har lang tradisjon i Norge og er nedfelt i Friluftsloven. Denne retten har avgjørende betydning for friluftslivet. For merking og opparbeidelse av turstier og skiløyper, er man avhengig av grunneiers samtykke. Grunneier- og friluftsorganisasjoner har felles interesse i at tilrettelegging skjer på en god måte for grunneier og brukere og at hensyn til naturen ivaretas.

Grunneieravtale om tilrettelegging og merking av turstier

Friluftsrådenes landsforbund anbefaler sammen med DNT, Norsk Friluftsliv, Norges Fjellstyresamband, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norskog, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Statskog og Norsk Allmenningsforbund standard turstiavtale når det skal inngås avtaler om merking og tilrettelegging av turstier. Grunneieravtalen kan lastes ned her.

Grunneieravtale om tilrettelegging og merking av skiløyper

Friluftsrådenes landsforbund anbefaler sammen med DNT, Skiforeningen, Norsk Friluftsliv, Norges Fjellstyresamband, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Statskog  og Norsk Allmenningsforbund standard skiløypeavtale når skiløyper skal tilrettelegges og merkes. Grunneieravtalen kan lastes ned her.

Det er utarbeidet eksempelavtaler for turstier og skiløyper som regulerer forholdet mellom tilrettelegger og grunneier/rettighetshaver:

Eksempel på andre aktuelle avtaler

Om en kommune eller forening skal tilrettelegge eller få bruksrett i et friluftsområde må det gjøres en skriftlig avtale. Denne må tilpasses hvert enkelt område. Ta kontakt med friluftsrådet for bistand med avtaler.