Logo-TK.png

Plan for friluftslivets ferdselsårer skal kartlegge, ivareta og utvikle stier, turveier og løyper er viktige for friluftsliv.

Kommunestyret i Tjeldsund kommune har vedtatt i sak 04/23 at kommunen skal lage en temaplan for idrett, friluftsliv og kultur. Plan for friluftslivets ferdselsårer skal innarbeides i denne planen.

Å lage planer for friluftslivets ferdselsårer fremkommer av Stortingsmelding 18. om friluftsliv fra 2016. Miljødirektoratet leder prosjektet og publiserte sin veileder for arbeidet i 2019. Målet med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å kartlegge, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet og bolyst. I Tjeldsund kommune vil plan for friluftslivets ferdselsårer bli innarbeidet i plan for idrett, friluftsliv og kultur.

Under ser du et kart over turruter, skiløyper og tilrettelegging som skal med i planen. Du kan trykke på linjene og ikonene for mer informasjon om hvem som tilrettelegger turruten, om den er merket og skiltet, gradering og mye mer. Øverst til venstre i kartet kan du åpne tegnforklaring og skru av og på andre kartlag. Trykk her for kartet i fullskjerm.

Se planen i sammenheng med annen data i friluftskartet. Pop-up for Tjeldsund sin plan er deaktivert i dette kartet.