1. Hjem
  2. «Plan for friluftslivets ferdselsårer»
«Plan for friluftslivets ferdselsårer»   - headerbilde
12. september arrangerer Midtre Hålogaland friluftsråd oppstartssamling med workshop på UITs campus i Harstad. Aktuelle fagområder er: friluftsliv, idrett, folkehelse, GIS, kulturminner, oppvekst, landbruk lag og foreninger.
 
"Plan for friluftslivets ferdselsårer" skal lages som en temaplan som gir en oversikt over vesentlige og relevante ferdselsårer for friluftslivet i kommunen. Temaplanen skal beskrive status pr. nå, samt skissere tiltak for å hensynta og utvikle ferdselsårene i samsvar med mål som er satt for planarbeidet. Videre vil det være naturlig at planen også tar for seg utgangspunkt for turer og mål (parkeringsplasser, knutepunkt, kulturminner, utsiktspunkt mv.). Planen bør vise hvordan "utgangspunktene" knyttes sammen med ferdselsårer i den hensikt å gi gode og attraktive friluftslivstilbud. For utfyllende informasjon se veileder fra Miljødirektoratet under.
 
I bærekraftig besøksforvaltning og arealplanlegging er det behov for gode kartdata om infrastruktur, friluftslivsområder og ferdselsårer. Miljødirektoratet starter i 2019 et 5-årig prosjekt med formål å fremme kartfesting, planlegging og tilrettelegging av sammenhengende nettverk av ferdselsårer, der et av hovedmålene er kartlegging av ferdselsårer og annen infrastruktur for friluftsliv, og ferdselsårer nært byer og tettsteder er prioritert. Midtre Hålogaland friluftsråd har som målsetting at også universelt utformede ferdselsårer og tiltak, samt områder for stedsbasert læring/referanseområder (dvs. læringssteder utenfor klasserommet/barnehagen) skal kartlegges.
 
For at vi skal få til et effektiv arbeid i prosjektet og en god start på samlingen i Harstad forutsetter det at de som er kontaktpunkt/prosjektleder anbefales å invitere med de ressursene som bør delta i arbeidsgruppen for egen kommune. Aktuelle fagområder/ressurser som bør være en del av arbeidsgruppen kan være personell innen friluftsliv, folkehelse, idrett, GIS, kulturminner, oppvekst og landbruk. Arbeidsgruppen suppleres med representanter fra frivillige lag/foreninger, eksempelvis turlag, løypelag mv. og representanter fra grunneierne. Arbeidsgruppen i den enkelte kommune bør ikke overstige 5-7 personer. 
 
Påmelding sendes snarlig til bertil.birkeland@narvik.kommune.no