sti Sti- og løypeplan

Friluftsrådet bistår medlemskommunene i utarbeidelse av sti- og løypeplan. En sti- og løypeplan er en systematisk og prioritert oversikt over alle aktuelle turruter i kommunen, uten juridisk, økonomisk eller arealmessig binding.

Sti- og løypeplan har planmessig kobling til Kommundelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse (idrett og friluftsliv), som en handlingsplan. Den kan samtidig sees som en handlingsplan under Kommunedelplan for grønnstruktur for kommuner som har utarbeidet en slik plan.

En god sti- og løypeplan gir kommunen oversikt over det lokale turtilbudet og forenkler muligheten til å arbeide systematisk med å gi allmennheten gode muligheter til å ferdes i natur, som kan sees i relasjon til bolyst og reiseliv.

Gjennomføring av planarbeidet i korte trekk

  • Aktuelle stier, løyper og ruter registreres i kart og i egen tabelloversikt
  • I tabelloversikten registreres navn på løype/sti/rute/, lengde, grunneier, ruteeier og vedlikeholdsansvarlig, samt eventuelt flere relevante opplysninger
  • Gjennomførte tiltak, utfordringer og mangler og behov for nye tiltak registreres
  • Stier, løyper og ruter prioriteres etter en skala fra 1-4 (les om verdisettingen i Miljødirektoratets veileder M98)
  • Endelig avklaring med grunneier angående søknadsberettigede tiltak gjøres først når en prioritert rute tas inn i kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse ved rullering/revisjon

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon