1. Hjem
  2. Prosjekter
  3. Friluftslivets ferdselsårer
  4. Sikring av friluftsområder

sikr Sirking av friluftslivsområder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke staten om økonomisk medvirkning til sikring av friluftslivsområder.

Det kan søkes om statlig øknomisk medvirkning til kjøp av grunn til regionale og lokale friluftslivsområder og til inngåelse av langvarig avtale (servituttavtale).

Regionale friluftslivsområder er i utgangspunktet områder hvor hovedtyngden av brukerne vil kome fra andre kommuner enn vertskommunen. For regionale friluftslivsområder kan staten medvirke med inntil hundre prosent av sikringsutgiftene. Miljødirektoratet vil legge vekt på at områdets regionale verdi er avklart gjennom regionale planer.

Lokale områder er områder hvor hovedtyngden av brukerne kommer, eller forventes å komme, fra vertskommunen. For lokale friluftslivsområder kan staten medvirke med inntil 50 prosent av sikringsutgiftene.

Priotiterte områder for sikring

  • Områder som kommer store befolkningsgrupper til gode. Nærområder og turveier i byer og tettsteder og landfaste areal ved sjøen har derfor høyest prioritet.
  • Områder hvor allmennheten ikke har fedsels- og/eller oppholdsrett gjennom allemannsretten og friluftsloven - for eksempel fordi arealene defineres som innmark.
  • Områder som vil bli intensivt brukt, og som behøver tilrettelegging for å kunne brukes til friluftslivsformål.
  • Områder som er behandlet og prioritert i regional og/eller kommunal planprosess etter plan- og bygningslovens bestemmesler.
  • Områder hvor det er sannsynliggjort rask gjennomføring av sikringsprosessen (saker som sannsynligvis blir gjennomført innen ett-to år)

Du kan lese mer om sikring av friluftslivsområder på Miljødirektoratets sider