Plan for friluftslivets ferdselsårer skal identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for friluftsliv.


Plan for Friluftslivets ferdselsårer er nå på høring. Høringsfristen er satt til 23. august. Lenke til Lavangen kommune sine sider her.


Å lage planer for friluftslivets ferdselsårer fremkommer av Stortingsmelding 18. om friluftsliv fra 2016. Miljødirektoratet leder prosjektet og publiserte sin veileder for arbeidet i 2019. Målet med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. Gjennom å utarbeide en plan vil dette arbeidet systematiseres, målrettes og effektiviseres. Aktiv medvirkning i planprosessene vil sikre at ulike interesser avstemmes. Din tilbakemelding er derfor viktig.

Kommunestyret har vedtatt i sak 106/20 at det skal utarbeides en plan for friluftslivets ferdselsårer. Planen for friluftslivets ferdselsårer skal være en temaplan som gir en oversikt over viktige og relevante ferdselsårer for friluftslivet i kommunen. Planen skal omhandle bruk av fotturer, skiturer, sykling, universelt utformede turruter og padling/roing i hele kommunen, samt infrastruktur som er knyttet til ferdselsårene. Fotturer begrenses til turruter, som er skilta, merka og kartfesta traséer for ferdsel i den sesongen som er aktuell for bruk.

I kartet under kan du se hvilke turruter som er kartlagt og med i planen, ikke alle er oppmålt. Du kan skru av og på forskjellige kartlag nede til høyre.

Lenke til kartet i fullskjerm

Forslag til tiltak i plan

  • Legge ferdselsårer og infrastuktur som er tilgjenglig for allmenheten i turrutebasen
  • Skiltplan - Flere turskilt
  • Etablere sykkel- og padleruter
  • Avtale om parkering og skilt på Sørsida
  • Bru over Åelva
  • Innfallsport ved Spanstinden i samarbeid med Statens vegvesen
  • Informasjonstavle med ferdselsårer i Lavangen, plassert på Tennevoll og på Soløy
  • Nytt turkart over Lavangen
  • Skilte til turområder langs vei

Vi vil høre dine innspill til planen og forslag til tiltak