Plan for friluftslivets ferdselsårer skal identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for friluftsliv.

Å lage planer for friluftslivets ferdselsårer fremkommer av Stortingsmelding 18. om friluftsliv fra 2016. Miljødirektoratet leder prosjektet og publiserte sin veileder for arbeidet i 2019. Målet med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. Gjennom å utarbeide en plan vil dette arbeidet systematiseres, målrettes og effektiviseres. Aktiv medvirkning i planprosessene vil sikre at ulike interesser avstemmes. Din tilbakemelding er derfor viktig.

Kommunestyret har vedtatt i sak 106/20 at det skal utarbeides en plan for friluftslivets ferdselsårer. Planen for friluftslivets ferdselsårer skal være en temaplan som gir en oversikt over viktige og relevante ferdselsårer for friluftslivet i kommunen. Planen skal omhandle bruk av fotturer, skiturer, sykling, universelt utformede turruter og padling/roing i hele kommunen, samt infrastruktur som er knyttet til ferdselsårene. Fotturer begrenses til turruter, som er skilta, merka og kartfesta traséer for ferdsel i den sesongen som er aktuell for bruk.

I kartet under kan du se hvilke turruter som er kartlagt og med i planen, ikke alle er oppmålt. Du kan skru av og på forskjellige kartlag nede til høyre.

Lenke til kartet i fullskjerm

Forslag til tiltak i plan

  • Legge ferdselsårer og infrastuktur som er tilgjenglig for allmenheten i turrutebasen
  • Skiltplan - Flere turskilt
  • Etablere sykkel- og padleruter
  • Avtale om parkering og skilt på Sørsida
  • Bru over Åelva
  • Innfallsport ved Spanstinden i samarbeid med Statens vegvesen
  • Informasjonstavle med ferdselsårer i Lavangen, plassert på Tennevoll og på Soløy
  • Nytt turkart over Lavangen
  • Skilte til turområder langs vei

Vi vil høre dine innspill til planen og forslag til tiltak