1. Hjem
 2. Prosjekter
 3. Friluftslivets ferdselsårer
 4. Annet/arkiv
 5. Plan for friluftslivets ferdselsårer

Friluftslivets ferdselsårer

I bærekraftig besøksforvaltning og arealplanlegging er det behov for gode kartdata om infrastruktur som friluftslivsområder og ferdselsårer. Miljødirektoratet starter i 2019 et 5-årig prosjekt med formål å fremme kartfesting, planlegging og tilrettelegging av sammenhengende nettverk av ferdselsårer, der et av hovedmålene er kartlegging av ferdselsårer og annen infrastruktur for friluftsliv, og ferdselsårer nært byer og tettsteder er prioritert.

 

Ferdselsåreplaner er et verktøy for mer målstyrt utvikling og drift av stier, ruter, løyper og leder. Disse er helt avgjørende infrastruktur for utfoldelse av friluftsliv. Midtre Hålogaland friluftsråd samarbeider nå med medlemskommunene om å utarbeide slike temaplaner. Friluftsrådets målsetting om at alle kommunene skal ha slike planer (tentativt innen utgangen av 2022) er i tråd med sentrale-, regionale- og kommunale føringer.

 

Ferdselsåreplanene er nyttig redskap for:

 • bedre og mer målrettet ressursbruk (frivillige, private, kommuner)
 • hensiktsmessig rolleavklaring mellom partene som bidrar (frivillige, private, kommuner)
 • kanalisering og avklaring av konflikter knyttet til ferdsel (med økende/endret ferdsel fra lokale og turister)
 • å sikre bedre kartfesting av stier, ruter, løyper og leder (avgjørende for redningspersonell, friluftslivsutøvere, grunneiere, vesentlig datagrunnlag for arealplanlegging og behandling av reguleringsplansaker mv.)
 • å avklare behov for kjøp eller avtaler om bruk

Ferdselsåreplanen endrer ikke i seg selv ansvaret for stier, ruter, løyper og leder for kommunene, men gir en statusoversikt over hva som gjøres av hvem

 

Ferdselsåreplanen er en temaplan og binder ikke i seg selv arealbruk. For kommunene avsettes det midler på driftsbudsjett til planarbeidet, samt at det bevilges et mindre bidrag fra kommunene til Midtre Hålogaland friluftsråd for bistand. Friluftsrådet søker i tillegg om midler til planarbeidet hos fylkeskommunene, MD og andre. Friluftsrådet anbefaler at planen innarbeides i kommunens ordinære planverk (eksempelvis som en del av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse som omfattes av kommuneplanens arealdel). 

 

Prioriterte tiltak for friluftsrådet vil i 2020/2021 være:

 • Videreføre arbeidet som startet i 2019-2020
 • Etablere nettverksgrupper i 5 av medlemskommunene
 • Kartlegge ferdselsårer - registrere i nasjonal database
 • Forberede ferdselsåreplan - temaplan for turruter og turveier/ ferdselsårer

 

Viktige oppgaver for kommunene

 • prioritere kartlegging og temaplan ferdselsårer i kommunenes planstrategi
 • utpeke koordinator/arbeidsgruppeleder Q4/Q1

 

Miljødepartementets veileder

Plan for friluftslivets ferdselsårer er et virkemiddel for å identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for vår utøvelse av friluftsliv.

Veilederen viser hvordan temaplaner for slike ferdselsårer kan utarbeides på en systematisk og målrettet måte. Den beskriver arbeidet steg for steg fra oppstart av planarbeid, til kartlegging av nå-status, analyse og forslag til tiltak, og fram til endelig vedtak.
Veilederen henvender seg i utgangspunktet til kommunene, men skal kunne brukes av alle som har som oppgave å lage slike planer.

Veilederen finner du nedenfor: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/ivareta-og-utvikle-ferdselsarer-for-friluftsliv/

Arbeidet er blant annet støttet av Miljødirektoratet, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Statskog