1. Hjem
  2. Tilskudd
  3. Tilskuddsordninger

 

Tilskuddsordninger 2020-2021. Sør-Troms og Ofoten, Nordland

 

 

Oversikt i pdf-format særlig tilpasset lag og foreninger Troms:  Tilskuddsordninger Troms oppdatert 270121.pdf

 

Oversikt i pdf-format særlig tilpasset lag og foreninger i Nordland:  Tilskuddsordninger Nordland oppdatert 270121.pdf

 

Oppdukkende ordninger som kommer i tillegg:

Statskogordningen Nordland og Troms, kunngjøres i mai 2021

Frist 15.09 www.gjensidigestiftelsen.no Aktiv fritid for alle

https://www.gjensidigestiftelsen.no/kan-du-soke-stotte/ 

 

Gjensidigestiftelsen

(temabaserte utlysninger)

https://www.gjensidigestiftelsen.no/

Spillemidler til anlegg og nærmiljøanlegg https://www.anleggsregisteret.no/
Sparebank 1 Nord-Norge

 

https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar.html

https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/nyheter/skap-gode-naermiljo-i-nord--0.html 

 Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge  https://snnstiftelsene.no/node/add/gavefond-soknad/ 
Nordland fylkeskommune https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/ 
Troms fylkeskommune http://www.tromsfylke.no/tjenester/tilskudd/ 
Miljødirektoratets ordninger https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 
Kulturdepartementet, aktivitetsmidler https://www.norskfriluftsliv.no/tilskudd-fra-kulturdepartementet-2019/ 
Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter https://www.anleggsregisteret.no/loyper-i-fjellet-og-overnattingshytter/ 
Nordenfjeldske bykreditts Stiftelse https://www.bykreditt.no/
Statskog

https://www.statskog.no/statskogmillionen 

https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-naringsutvikling/statskog-sf-midler-til-naringsutvikling/ (er en ekstra utlysning i 2020, med frist 4.des via

https://www.regionalforvaltning.no/

Anthonstiftelsen

https://anthonstiftelsen.no/

Storebrand, “Vi heier på”-konkurransen https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen 
Olav Thons Legat https://otss.olavthonstiftelser.no/soknad/ 

Olav Thons stiftelsen

allmennyttige formål

https://olavthonstiftelsen.no/allmennyttige-formal/ 

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank

https://www.vigirmuligheter.no/ 
Refusjonsordning for marint avfall https://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/ 
BUFDir - inkludering av barn og unge https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/ 
Natursekken (for skoler) https://www.natursekken.no/c2014134/artikkel/vis.html?tid=2014135 
Stiftelsen DAM

https://www.dam.no/

Sildvikmidlene https://www.narvik.kommune.no/tjenester/samfunn-kultur-fritid-og-idrett/tilskuddsordinger/sildvikmidlene/ 
Hålogaland Kraft https://hlk.no/hlk-konsern-2/sponsing-og-samfunnsengasjement/ 
i 2020, Hålogaland Kraft (frist 19.okt)

https://www.hlk110.no/

NAV https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+gjennom+NAV/tilskudd-til-frivillig-arbeid-mot-fattigdom 
Stiftelsen Sophies Minde https://www.ssm.no/kultur-idretts-og-fritidstiltak-81s.html 
Handelens miljøfond https://handelensmiljofond.no/no/sok-prosjektstotte-her
Unistiftelsen http://www.stiftelsen-uni.no/index.html
Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd

Forum for natur og friluftsliv

(Nordland)

https://fnf-nett.no/nordland/friluftslivets-uke-2020/

Sparebanken Narvik

https://sn.no/samfunnsengasjement

Sparebank68 Nord avd

(tidligere Ofoten Sparebank)

 https://68nord.no/# 

Kronprinsesse Martha Louises Fond

 

https://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27575

 

Miljødirektoratet https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddBarnOgUnge%C3%98ktForst%C3%A5elseBrukUtmarksressurserSkjema/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=62#om-ordningen

  

 

I tillegg kommer oppdukkende ordninge,r tilskuddsordninger hos den enkelte kommune f.eks kulturmidler eller andre kommunale ordninger, eget forbund/hovedorganisasjon og gjennom lokale/stiftelser , og lokale bedrifter. Idrettslag (skilag-skigrupper i fleridrettslag) kan sjekke tilskuddsoversikt i egen idrettskrets. Noen kommuner er tilknyttet www.tilskuddsportalen.no (søkbar database/katalog tilskuddsordninger)

 

Noen korte eksempler på hvor en kan søke etter tilskudd til noen konkrete friluftslivstiltak og utstyrsbanktilbud:

 

Vår forening ønsker å lage til et eller flere friluftsarrangement: da søker dere f.eks fylkeskommunal pott, kommunen, og sponsormidler fra lokalt næringsliv.

 

Vi ønsker å legge til rette for kurs og kompetanseheving innen friluftsliv: da søker dere f.eks fylkeskommunal pott, kommunen, og eventuelt privat stiftelse/gavefond som har kunnskap i sin formålsdefinisjon.

 

Min forening ønsker å rydde, merke og tilrettelegge en tursti - enkel standard: da søker dere f.eks midler fra spillemidlene eller fylkeskommunal pott, kommunen, og eventuelt privat stiftelse/gavefond.

 

Min forening ønsker å etablere et friluftsanlegg (turløype/turveg lengre enn 500 meter: da søker dere f.eks om spillemidler nærmiljøordningen, privat stiftelse, sponsorer lokalt/regionalt næringsliv, og kommunal delfinansiering via spillemiddelsøknad

 

Min forening ønsker å investere i løype og prepareringsutstyr - vinter (tråkkemaskin eller snøscooter og tilhørende løypeprepareringsutstyr. Da søker dere f.eks privat stiftelse/gavefond, hvis idrettslag via NIF/Skiforbundet, og andre.

 

Vår kommune ønsker å etablere en utendørs trimpark eller friluftslivsanlegg(Tuftepark eller annet park - konsept): da søker dere f.eks spillemiddelordningen nærmiljøanlegg hvis mulig, privat stiftelse/gavefond, Kreftforeningen, regionale utviklingsmidler/stedsutviklingsmidler (hvis del av et større prosjekt).

 

Vår kommune/vår forening ønsker å etablere/utvikle utstyrsbank/utstyrssentral: da søker dere f.eks BUF Dir sin nasjonale tilskuddsordning inkludering av barn og unge, fylket, kommunen. Det er en fordel med samarbeid med frivilligsentral eller frivillig forening, som kan omsøke lokale bankstiftelser, og andre stiftelser fonds (her nevnes f.eks SNN Samfunnsløftet, Sparebankstiftelsen Harstad, Ofotstiftelsen, Sparebankstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge, Gjensidigestiftelsen, Stiftelsen UNI, Anthonstiftelsen, Olav Thon Stiftelsen, Sbanken, andre.

 

Vår kommune/vår forening ønsker å legge til rette for lavterskel ferie og/eller fritidsaktiviteter for barn og unge:

da søker dere f.eks BUF Dir sin nasjonale tilskuddsordning inkludering av barn og unge, og fylkeskommunal pott, eventuelt andre

 

 

 

Utarbeidet av Midtre Hålogaland friluftsråd. Med forbehold om endringer