1. Hjem
  2. Tilskudd
  3. Tilskuddsordninger

 

Tilskuddsordninger 2019. Sør-Troms og Ofotenregionen, Nordland

 

 

Gjensidigestiftelsen

http://www.gjensidigestiftelsen.no/gavevirksomheten#slik-fyller-du-ut 

Spillemidler https://www.anleggsregisteret.no/
Sparebank 1 Nord-Norge https://snnstiftelsene.no/node/add/gavefond-soknad/ 
Nordland fylkeskommune https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/ 
Troms fylkeskommune http://www.tromsfylke.no/tjenester/tilskudd/ 
Miljødirektoratet https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 
Kulturdepartementet, aktivitetsmidler https://www.norskfriluftsliv.no/tilskudd-fra-kulturdepartementet-2019/ 
Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter https://www.anleggsregisteret.no/loyper-i-fjellet-og-overnattingshytter/ 
Nordenfjeldske bykreditt https://www.bykreditt.no/
Statskogmillionen https://www.statskog.no/statskogmillionen 
Sparebankstiftelsen, DNB https://soknad.sparebankstiftelsen.no/ 
Storebrand, “Vi heier på”-konkurransen https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen 
Olav Thons Legat https://otss.olavthonstiftelser.no/ 
Olav Thons DNT-stiftelse https://dnt.olavthonstiftelser.no/ 
Refusjonsordning for marint avfall https://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/ 
BUFDir https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/ 
Natursekken https://www.natursekken.no/c2014134/artikkel/vis.html?tid=2014135 
Extrastiftelsen https://www.extrastiftelsen.no/sok/ 
Sildvikmidlene https://www.narvik.kommune.no/tjenester/samfunn-kultur-fritid-og-idrett/tilskuddsordinger/sildvikmidlene/ 
Hålogaland Kraft https://hlk.no/hlk-konsern-2/sponsing-og-samfunnsengasjement/ 
Norges idrettsforbund https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/ 
NAV https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+gjennom+NAV/tilskudd-til-frivillig-arbeid-mot-fattigdom 
Stiftelsen Sophies Minde https://www.ssm.no/kultur-idretts-og-fritidstiltak-81s.html 
Handelens miljøfond https://handelensmiljofond.no/no/sok-prosjektstotte-her
Unistiftelsen http://www.stiftelsen-uni.no/index.html
Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd

Forum for natur og friluftsliv

(Nordland)

https://fnf-nett.no/nordland/friluftslivets-uke-2020/

  

 

I tillegg kommer tilskuddsordninger hos den enkelte kommune f.eks kulturmidler eller andre kommunale ordninger, eget forbund/hovedorganisasjon og gjennom lokale/stiftelser , og lokale bedrifter. Idrettslag (skilag-skigrupper i fleridrettslag) kan sjekke tilskuddsoversikt i egen idrettskrets. Noen kommuner er tilknyttet www.tilskuddsportalen.no (søkbar database/katalog tilskuddsordninger)

 

Noen korte eksempler på hvor en kan søke etter tilskudd til noen konkrete friluftslivstiltak:

 

Vår forening ønsker å lage til et eller flere friluftsarrangement: da søker dere f.eks fylkeskommunal pott, kommunen, og sponsormidler fra lokalt næringsliv.

 

Vi ønsker å legge til rette for kurs og kompetanseheving innen friluftsliv: da søker dere fylkeskommunal pott, kommunen, og eventuelt privat stiftelse/gavefond som har kunnskap i sin formålsdefinisjon.

 

Min forening ønsker å rydde, merke og tilrettelegge en tursti - enkel standard: da søker dere midler fra spillemidlene eller fylkeskommunal pott, kommunen, og eventuelt privat stiftelse/gavefond.

 

Min forening ønsker å etablere et friluftsanlegg (turløype/turveg lengre enn 500 meter: da søker dere om spillemidler nærmiljøordningen, privat stiftelse, sponsorer lokalt/regionalt næringsliv, og kommunal delfinansiering via spillemiddelsøknad

 

Min forening ønsker å investere i løype og prepareringsutstyr - vinter (tråkkemaskin eller snøscooter og tilhørende løypeprepareringsutstyr. Da søker dere f.eks privat stiftelse/gavefond, hvis idrettslag via NIF/Skiforbundet, og andre.

 

Vår kommune ønsker å etablere en utendørs trimpark eller friluftslivsanlegg(Tuftepark eller annet park - konsept): da søker dere f.eks spillemiddelordningen nærmiljøanlegg hvis mulig, privat stiftelse/gavefond, Kreftforeningen, regionale utviklingsmidler/stedsutviklingsmidler (hvis del av et større prosjekt).

 

Vår kommune ønsker å investere i sports-fritids og/eller friluftsutstyr for utlån: da søker dere f.eks BUF Dir sin nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom, og fylkeskommunal pott, eventuelt andre.

 

Vår kommune/vår forening ønsker å legge til rette for lavterskel ferie og/eller fritidsaktiviteter for barn og unge:

da søker dere f.eks BUF Dir sin nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom, og fylkeskommunal pott, eventuelt andre

 

Utarbeidet av Midtre Hålogaland friluftsråd. Med forbehold om endringer