Harstad kommune  harstadkommv Attraktiv hele livet

Plan for friluftslivets ferdselsårer skal identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for friluftsliv.

Harstad kommune sin plan for friluftslivets ferdselsårer var på høring fra 24.01.23 - 07.03.23. Les saken på Harstad kommune sine nettsider.

Les planen her: Plandokument høring - Plan for friluftslivets ferdselsårer i Harstad kommune.


Harstad kommune har vedtatt i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020-2030 at det skal utarbeides en plan for friluftslivets ferdselsårer. Å lage planer for friluftslivets ferdselsårer fremkommer av Stortingsmelding 18. om friluftsliv fra 2016. Miljødirektoratet leder prosjektet og publiserte sin veileder for arbeidet i 2019. Målet med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. Gjennom å utarbeide en plan vil dette arbeidet systematiseres, målrettes og effektiviseres. Aktiv medvirkning i planprosessene vil sikre at ulike interesser avstemmes og planarbeidet skjer i samhandling med kommunens grunneiere og grunneierlag. Dine innspill er svært viktige.

Planen for friluftslivets ferdselsårer skal bidra til: 

  • Å legge til rette for trivsel og gode levekår for alle grupper i befolkningen i kommunen.
  • Økt fysisk aktivitet og bedre psykisk helse i befolkningen som helhet. 
  • Økt miljøhensyn gjennom færre og kortere fritidsreiser med privatbil i hverdagen. 
  • Et bredt aktivitetstilbud, med ulik grad av tilrettelegging, alle årstider for alle i kommunen.
  • Å etablere løsninger for fellesgodeproblematikk, som aksepteres lokalt og som adresserer kommunens behov. 
  • Etablere nettverk og koordinering mellom aktører som arbeider med ferdselsårer og friluftsliv for øvrig.
  • Sikre bærekraftige og miljøvennlige ferdselsårer.

2022-05-19 15.14.42.jpg

Turrute på Bjarkøya.

Prosjektleder for planen er Eli-Jeanette OlsenMarius i friluftsrådet kordinerer arbeidet for flere kommuner. Prosjektlederen har med seg en arbeidsgruppe som består av representanter fra øyriket, Harstad Turlag, Harstad Cykleklubb, Bedriftsidrettskretsen, Harstad Padkleklubb og Foreningen Hålogeo.

I kartet under kan du se status på kartleggingen i prosjektetDu kan fjerne tegnforklaringen for å få bedre plass, skru av og på kartlag.

Vi skal kartlegge viktige ferdselsårer for friluftslivet, samt alle gapahuker, benker og annen tilrettelegging som er tilgjenglig for alle. Disse vil bli oppdatert under kartleggingen over sommeren. Kartet vil også innholde forslag til ruter som kan bli med i planen, etablering av nye ferdselsårer, samt ny infrastruktur.

Lenke til kartet i fullskjerm